Historiek

Het WVD is in 1972 door prof. Willem Pée aan de Universiteit Gent opgestart naar het voorbeeld van WBD en WLD. Het woordenboek is niet alfabetisch, maar thematisch van opzet en bestaat uit drie grote delen: I Landbouwwoordenschat, II Vaktaalwoordenschat en III Algemene Woordenschat. Elk deel verschijnt in afleveringen waarvan de begrippen met betrekking tot één samenhangend geheel van de werkelijkheid aan bod komen.


Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) is het jongste van de drie grote regionale woordenboeken. Met ‘Vlaams' wordt in de dialectologie een groep dialecten aangeduid die gesproken worden in Frans-Vlaanderen (Frankrijk), West- en Oost-Vlaanderen (België) en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland).


In 1979 verscheen de Inleiding, met een inventariserend overzicht van het klankpatroon van de Vlaamse dialecten, en de eerste aflevering 'Akkerland en weiland'. Totnogtoe zijn van het WVD elf afleveringen van deel I, zeven van deel II en zes van deel III gepubliceerd. Momenteel werken er binnen de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent vijf redacteuren (allen deeltijds, in totaal 2,7 voltijds-equivalent) aan dit project. Met de toekenning van nieuwe subsidies wordt prioriteit gegeven aan het afronden van de enquête, het afwerken van de publicaties i.v.m. de Landbouwwoordenschat en het invoeren van de gegevens van de Algemene Woordenschat.